Basic Techniques by Derek. Bộ Căn Bản – Bô Tấn, Bộ Hùng Chưởng, Bộ Cương Đao, Bộ Phương Dực, Bộ Thoi Sôn, Bô Bát Tuyệt Môn Quyền