Chương Trình Tập

I) BỘ TẤN (Có 11 Môn)

1. Lập tấn
2. Hạc tấn
3. Trung bình tấn
4. Ðịnh tấn
5. Chảo mã tấn
6. Xà tự tấn
7. Âm dương tấn
8. Hạ mã tấn
9. Qui tấn
10. Tọa tấn
11. Ngọa tấn

II) Bộ Hùng Chưởng (Có 5 Môn)

1. Thần thông thượng chưởng
2. Mãnh công độc chưởng
3. Âm dương pháp chưởng
4. Song long thần chưởng
5. Lôi công hạ chưởng

Cước Phap

I) Tiền Cước (Có 9 Môn):

1) Ðộc tiêu cước
2) Kim tiêu cước
3) Thiết tiêu cước
4) Tảo địa cước
5) Bạt Phong cước
6) Ðảo sơn cước
7) Long thăng cước
8) Bàng long cước
9) Lôi công cước

II) Hậu Cước (Có 3 Môn):

1) Hổ vĩ cước
2) Câu liêm cước
3) Nghịch mã cước

III) Hoành Cước (Có 3 Môn):

1) Liên hoàn cước
2) Lưu vân cước
3) Tảo ngoặc cước

IV) Phi Cước (Có 3 Môn):

1) Ðồng tước song phi
2) Hồ điệp song phi
3) Thăng thiên độc cước

III) Bộ Cương Ðao (Có 9 Môn)

1. Cương đao trãm thạch
2. Cương đao lìa cành
3. Cương đạo phạt mộc
4. Cương đao sát thích
5. Cương đao diệt khí
6. Cương đao khai vị
7. Cương đao khai môn
8. Cương đao phạt thảo
9. Cương đao trãm xà

IV) Bộ Phương Dực (Có 7 Môn)

1. Phương dực ẩn long
2. Phương dực loan đài
3. Phương dực thần xà
4. Phương dực kim chung
5. Phương dực bạt phong
6. Phương dực bạt hổ
7. Phương dực hoành phong

V) Bộ Thôi Sơn (Có 8 Môn)

1. Thôi sơn cổn cầu
2. Thôi sơn tả chi
3. Thôi sơn hữu vực
4. Thôi sơn ưng trảo
5. Thôi sơn lộng tiền
6. Thôi sơn khắc thủ
7. Thôi sơn khóa hậu
8. Thôi sơn bán hạ

VI) Bộ Bát Tuyệt Môn Quyền (Có 8 Môn)

1. Hoặch xa hạ quyền
2. Bình phong hạt quyền
3. Ðiểm thủy thủ quyền
4. Âm dương song quyền
5. Xà hành nhuyễn quyền
6. Kim báo đảo quyền
7. Hổ trảo giáng quyền
8. Giao long khắc quyền

VII) Bộ Thủ Chỉ (Có 5 Môn)

1. Ðộc chỉ cương dương
2. Song chỉ thu châu
3. Tam chỉ thần ưng
4. Tứ chỉ dương hầu
5. Ngũ chỉ thu đào

Thần Đồng Quyền

Bái Tổ, Thủ Bái, Thần Đồng…

Roi Thần Đồng

Chấp Roi Đứng Thế Thần Đồng…

Liên Huê Kiếm

Dự bị thức, Tả diệp, Kim kê, Đổ thế tiên…

Uyên Ương Kiếm

Dự Bị Thức, Chỉ Thũ Dấn Lộ, Kim Kê Độc Lập, Tiên Nhân Chĩ Lộ…

Siêu xung thiên

Xung thiên đề đao trảm phản nghinh…