Uyên Ương Kiếm

1)      Dự Bị Thức

2)      Chỉ Thũ  Dấn Lộ

3)      Kim Kê Độc Lập

4)      Tiên Nhân Chĩ Lộ

5)      Hoài Trung Bão Nguyệt

6)      Song Long Xuất Hải

7)      Ngọc Nữ Đầu Hồi

8)      Song Long Đối Trí

9)      Song Long Hạ Thế

10)  Tã Bạt Dấn Kiếm …. Dấn Kiếm

11)  Tuyết  Ãnh Hàn Mai

12)  Vân Kiếm Nhất Trụ

13)  Tuyết  Ãnh Hàn Mai

14)  Vân Kiếm Nhất Trụ

15)  Tuyết  Ãnh Hàn Mai

16)  Vân Kiếm Nhất Trụ

17)  Tiết Hoa Vào Diện

18)  Tiêu Trãm Giao Long

19)  Như Phong Bại Liễu

20)  Cuồng Phong Tão Diệp

21)  Bá Vương Cữ Đĩnh

22)  Tịnh Giá Tề Khuư

23)  Hồi Thân Hạ Phích

24)  Nhạn Lạc Bình  Sa

25)  Vĩ Thối Di Tiến

26)  Song Yến Đồ Hoài

27)  Trường Khu Trực Tiến

28)  Hãi Âu  Chuyễn Suý

29)  Độc Phách Hoa Sơn

30)  Uyên Uơng Giao Cãm

31)  Thập Tự Bão Kiếm

32)  Hồi Thân Phách Sơn

33)  Liên Hoàng Công Thích

34)  Thượng Bộ Ngọc Hoàng

35)  Lãng Bạt Giang Triều

36)  Thu Kiếm Bái Tổ