Liên Huê Kiếm

 

 1. Dự bị thức

 2. Tả diệp

 3. Kim kê

 4. Đổ thế tiên ( 3 )

 5. Lưỡng kỳ

 6. Mai thượng

 7. Cản

 8. Sát nhiên

 9. Quan âm ( 3 bước )

 10. Thoái tạ

 11. Liên huê kiếm

 12. Loan tả ( 2)

 13. Kích hồi

 14. Áp ngã viên

 15. Tấn ngự sa

 16. Trung bình

 17. Hạ sát

 18. Võ hầu

 19. Kháng lệnh

 20. Thượng phi yên

 21. Bạch viên

 22. Tiếp túc

 23. Khai độc thọ

 24. Tấn trãm

 25. Trung bình

 26. Tứ trụ liên

 27. Bái tổ

 28. Hạ sát  (3)