Lời thiệu 

Lời thiệu của bài, trừ câu bái tổ khởi đầu và kết thúc, là một bài thơ theo thể Đường luật thất ngôn bát cú (bảy chữ tám câu). Một số võ đường có dị bản của bài thiệu này chỉ bao gồm 7 câu, có một số câu khác biệt, cho thấy những sai lạc về lời thiệu là hiện tượng rất phổ biến trong các môn phái võ thuật của Việt Nam.

 

Siêu xung thiên

Bái tổ

Xung thiên đề đao trảm phản nghinh

Lôi phong trá tẩu quỷ thần kinh

Đê đầu tầm thụ lai phụng tấn

Trảm phạt trung bình tọa ngưu canh

Long thăng hổ giáng loan xa sát

Tiềm tàng ẩn phục điểu kiên thinh

Lạc mã bàng phi lai cấp thích

Tứ trung bình tọa phục môn sanh

Đề đao lập bộ – bái tổ y như tiên

Tạm dịch nghĩa:

Bái tổ

Chọc trời đề đao chém ngược về sau

Gió cuồn cuộn thổi, vờ chạy khiến quỷ thần kinh sợ

Ngoái đầu nép cây, lại tiến lên

Chém giữa vòng, ngồi xuống như trâu cày

Rồng lên cọp xuống xoay như vần bánh xe

Nép dấu trốn nằm chim sợ tiếng

Rớt ngựa bay xuống lập tức đâm nhanh

Bốn phía cùng ngồi xuống, về nẻo sống

Đề đao đứng bái tổ như ban đầu