Roi Thần Đồng

1)      Chấp Roi Đứng Thế Thần Đồng

2)      Bước Qua Tã Bạt

3)      Thế Cùng Hữu Duyên

4)      Đánh Rồi Lại Trụ Roi Lên

5)      Quyền Roi Đánh Xuống… Tà Thần Nép Oai

6)      Mục Liên Cất Gánh Lên Vai

7)      Xoay Tay Mà Quất

8)      Quất Rồi Lại Đâm

9)      Đánh Ngang Tốc Dưới

10)  Nhãy Ra

11)  Tề Thiên Là Miếng Có Tài

12)  Quày Tay Bắt Dưới

13)  Trêu Cờ Giơ Lên

14)  Phòng Hờ Hoạc Bắt Hoạc Đâm

15)  Nếu Ma No Lại Nhãy Vô Ta Hoành

16)  Nhãy Ra Thũ Thế Hai Bên

17)  Thuận Nghịch Dâm Bồi Qua Vai

18)  Đánh Roi Lại Hồi Bái Quan