Thất Thập Nhị Huyền Công

 

72 Basic Forms of Shaolin Kung Fu


72 Thế Căn Bản

A- Bộ pháp có 3 bộ 12 môn gọi Tam Tấn.
B- Thủ pháp có 6 bộ 42 môn gọi là Lục quyền.
C- Cước pháp có 4 bộ 18 môn gọi là Tức Cước.

 

BỘ PHÁP

I) BỘ TẤN

Thượng Bộ (Có 2 Môn):

1. Lập tấn
2. Hạc tấn

Trung Bộ (Có 5 Môn):

1. Trung bình tấn
2. Ðịnh tấn
3. Chảo mã tấn
4. Xà tự tấn
5. Âm dương tấn

Hạ Bộ (Có 4 Môn):

1. Hạ mã tấn
2. Qui tấn
3. Tọa tấn
4. Ngọa tấn

 

THỦ PHÁP

II) Bộ Hùng Chưởng (Có 5 Môn):

1. Thần thông thượng chưởng
2. Mãnh công độc chưởng
3. Âm dương pháp chưởng
4. Song long thần chưởng
5. Lôi công hạ chưởng

 

III) Bộ Cương Ðao (Có 9 Môn):

1. Cương đao trãm thạch
2. Cương đao lìa cành
3. Cương đạo phạt mộc
4. Cương đao sát thích
5. Cương đao diệt khí
6. Cương đao khai vị
7. Cương đao khai môn
8. Cương đao phạt thảo
9. Cương đao trãm xà

 

IV) Bộ Phương Dực (Có 7 Môn):

1. Phương dực ẩn long
2. Phương dực loan đài
3. Phương dực thần xà
4. Phương dực kim chung
5. Phương dực bạt phong
6. Phương dực bạt hổ
7. Phương dực hoành phong

 

V) Bộ Thôi Sơn (Có 8 Môn):

1. Thôi sơn cổn cầu
2. Thôi sơn tả chi
3. Thôi sơn hữu vực
4. Thôi sơn ưng trảo
5. Thôi sơn lộng tiền
6. Thôi sơn khắc thủ
7. Thôi sơn khóa hậu
8. Thôi sơn bán hạ

 

VI) Bộ Bát Tuyệt Môn Quyền (Có 8 Môn):

1. Hoặch xa hạ quyền
2. Bình phong hạt quyền
3. Ðiểm thủy thủ quyền
4. Âm dương song quyền
5. Xà hành nhuyễn quyền
6. Kim báo đảo quyền
7. Hổ trảo giáng quyền
8. Giao long khắc quyền

 

VII) Bộ Thủ Chỉ (Có 5 Môn):

1. Ðộc chỉ cương dương
2. Song chỉ thu châu
3. Tam chỉ thần ưng
4. Tứ chỉ dương hầu
5. Ngũ chỉ thu đào

 

CƯỚC PHÁP

I) Tiền Cước (Có 9 Môn):

1) Ðộc tiêu cước
2) Kim tiêu cước
3) Thiết tiêu cước
4) Tảo địa cước
5) Bạt Phong cước
6) Ðảo sơn cước
7) Long thăng cước
8) Bàng long cước
9) Lôi công cước

 

II) Hậu Cước (Có 3 Môn):

1) Hổvĩ cước
2) Câu liêm cước
3) Nghịch mã cước

 

III) Hoành Cước (Có 3 Môn):

1) Liên hoàn cước
2) Lưu vân cước
3) Tảo ngoặc cước

 

IV) Phi Cước (Có 3 Môn):

1) Ðồng tước song phi
2) Hồ điệp song phi
3) Thăng thiên độc cước

 

Click Here to Download in PDF Format